Аналіз
    Бухгалтерський облік
        Консультаційні послуги

+38 044 253-32-78
+38 044 253-74-08

Послуги

 

 

Аудиторські послуги, що надаються нашим Товариством, можна поділити за такими основними напрямками:
  • Аудит даних;
  • Аудит процесів;
  • Аудит поведінки.
Аудит даних в першу чергу пов’язаний з перевіркою інформації, що подається у фінансовій, податковій чи іншій звітності.
 
Аудит процесів полягає у вивченні та аналізі систем та бізнес-процесів, які мають використовуються підприємствами, зокрема: аудит системи внутрішнього контролю підприємства (банку), аналіз систем обробки інформації і т.п.
 
Аудит поведінки проводиться у випадках, коли треба встановити до яких наслідків привели ті чи інші дії підприємства, його окремих підрозділів чи посадових осіб. У багатьох випадках це пов’язано з судовим провадженням справ про банкрутство, завдані збитки чи іншими.
 
Супутні послуги, що надаються Товариством, поділяються на дві групи:
  • Консультаційні послуги;
  • Виконання узгоджених процедур.
Товариство надає консультаційні послуги з питань застосування норм стандартів бухгалтерського обліку, податкового законодавства, комп’ютерної обробки даних (зокрема популярна система 1С Бухгалтерія).
 
Узгоджені процедури охоплюють всілякі випадки, коли аудитори приймають на себе обов’язок виконати для клієнта певні роботи, що не пов’язані з висловленням незалежної думки.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
          Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 
          Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
    
       Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
      - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
     - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
      - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
      -  доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємства припинити свою діяльність на безперервній основі.
      -  оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
        Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
        Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми працюємо як з корпораціями, страховими компаніями, так і з середніми та малими українськими підприємствами.

Ми любимо наших клієнтів і завжди раді працювати для Вас.

 

Завантажити зразок договору

Завантажити файл "Відповідальність аудитора"

   |    Про компанію    |    Послуги    |    Наші ціни    |    Контакти    |    Наші свідоцтва    |    Перелік підприємств    |   

© 2010 “АБК-Аудит” Разработка сайта Web-Studio